БАҒДАРЛАМАЛЫҚ АККРЕДИТТЕУ

Бағдарламалық (мамандандырылған) аккредиттеу - оқу орны жүзеге асыратын, даярланатын түлектер сапасының кәсібіне сәйкестігін бағалауға арналған, жеке білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау. Білім беру бағдарламаларын аккредиттеу қабылданған стандарттар мен талаптарға берілген бағдарламаның дайындық сәйкестігін анықтау мақсатында аккредиттеу агенттігімен жүргізілетін ресми сараптама болып табылады.

Бағдарлама сапасын қамтамасыз ету мен дамыту тәсілдеріне және механизмдеріне объективті көзқарасты ұсынатын сыртқы сарапшылармен сапаны қамтамасыз ету жүйесінің IQAA сапа стандарттарына сәйкестігі бағаланады. Аккредиттеу оқу орнының аккредиттелген білім бағдарламаларының сапа, сенімділік кепілдігі рөлін атқаруға, талапкерлер мен олардың ата-аналары тарапынан сенімділікті қалыптастыруға, түлектер алған білімнің сәйкестігі жұмысберушілер тарапынан мойындалуын қадағалауға арналған.

Жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларын аккредиттеу стандарттары Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңына, Жоғары білім сапасын қамтамасыздандырудың еуропалық стандарттары мен нұсқаулықтарына (ESG) және жоғары білім беру бағдарламаларының аудиті бойынша халықаралық тәжірибеге сәйкес әзірленген.

Жоғары білім берудің білім беру бағдарламаларын аккредиттеу стандарттары жалпыға бірдей танылған негізгі ұғымдарға негізделеді: оқу орындарының сапалы білімді қамтамасыздандыру жауапкершілігі, қоғамның, мүдделі тараптардың және, ең алдымен, студенттердің сапалы білім алу мүдделерін ескеру және қорғау, жоғары білім беру бағдарламаларының әлеуметтік және кәсіби құзыреттілікке сәйкестігі, жеке адамның және қоғамның кәсіпті меңгерудегі білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру.

Бағдарламалық (мамандандырылған) аккредиттеу стандарттары (2021, қысқаша, орыс тілінде)

Резидентурада дәрігерлердің жоғары оқу орнынан кейінгі даярлығын бағдарламалық аккредиттеу стандарттары «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодекске; Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Техникалық реттеу туралы» заңдары; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің нормативтік құжаттары; Дүниежүзілік медициналық білім федерациясының жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім сапасын жақсартудың халықаралық стандарттары, Еуропалық стандарттар мен нұсқаулықтарға сәйкес, Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесінің ұлттық және аймақтық қажеттіліктері мен басымдықтарын ескере отырып, әзірленді.

Жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім - резидентура - бұл медициналық білім беру кезеңі, оның барысында дәрігерлер бастапқы медициналық дайындықтан өткеннен кейін тәжірибе жинақтайды. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына (2007 ж. 27 шілдедегі No 319-3, 22-бап) сәйкес, кәсіби резидентураны оқыту бағдарламасын меңгеру жоғары білім алған азаматтардың клиникалық тәжірибеге түсуінің міндетті шарты болып табылады. клиникалық мамандықтар бойынша медициналық білім.

Резидентурада дәрігерлердің жоғары оқу орнынан кейінгі даярлығын бағдарламалық (мамандандырылған) аккредиттеу стандарттары (2021, қысқаша нұсқасы, орыс тілінде)

БАСТАПҚЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ АККРЕДИТТЕУ

Жоғары оқу орындарын бастапқы бағдарламалық аккредиттеу (ex-ante) – аккредиттеу органының жарияланған мәртебесі мен стандарттарына сәйкестігін бітірушілер мен жұмыс берушілерсіз білім беру бағдарламасының (бағдарлама бойынша білім беру қызметіне мемлекет берген лицензиясы бар) сапасын бағалау рәсімі.

Білім беру бағдарламасын бастапқы аккредиттеу мәртебесі ұсынылған немесе әзірленген бағдарлама ESG негізінде әзірленген IQAA аккредиттеу стандарттарына сәйкес келу әлеуетін көрсеткенде беріледі.

Бастапқы бағдарламалық аккредиттеу түлектермен және жұмыс берушілермен сұхбатты және бастапқы аккредиттеу мәртебесін алғаннан кейін сараптама тобының ұсынымдарын орындауды қоспағанда, білім беру ұйымы/білім беру бағдарламасы қызметін бағдарламалық аккредиттеу стандарттары мен өлшемдеріне сәйкес сыртқы аудит жүргізудің барлық рәсімдерін көздейді.

Аккредиттеу жыл сайын білім алушылардың алғашқы түлектеріне дейін жүргізіледі. Білім беру бағдарламаларын бастапқы аккредиттеу туралы келесі шешімдер қабылданады:

  1. Білім алушылардың алғашқы түлектері оқуын аяқтағанға дейін білім беру бағдарламасын жыл сайынғы тексеру арқылы 1 (бір) жылға аккредиттеу;
  2. Аккредиттеуге болмайды.